Film generatywny. Autonomia w sztuce ruchomego obrazu

2022-11-05 16:23:23

Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej

Nr 33 Nowe Narracje Wizualne

 

Film generatywny. Autonomia w sztuce ruchomego obrazu

 

Artykuł poświęcony jest koncepcji filmu generatywnego będącego szczególnym, choć niszowym obszarem sztuki generatywnej. Celem tekstu jest poruszenie rzadko analizowanych wątków autonomii w filmowej sztuce generatywnej oraz próba całościowego spojrzenia na różnorodne przykłady filmowych dzieł w tym obszarze. Zadania te mają na celu wyłonienie form, strategii artystycznych, motywacji i powtarzających się wątków w obszarze autonomicznych form ruchomego obrazu, a także weryfikację założenia stawiającego autonomię w centrum rozważań nad pojęciem sztuki generatywnej w obszarze filmu.


słowa kluczowe: film generatywny, sztuka generatywna, autonomia